GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR FOR tjenester levert av NEXTNET AS

1. GENERELT

Disse vilkårene gjelder for avtale mellom NextNet AS (heretter kalt "Leverandøren") og Kunde for levering av radiobasert bredbånd, abonnement på internettilkobling og salg av nødvendige komponenter for leveranse av bredbåndbasert internettilkobling fram til ett tilkoblingspunkt (også kalt "tjenesten"). Utstyr kjøpes og eies av kunden i sin helhet.

Ved motstrid mellom disse vilkårene og spesifikke avtalevilkår, skal de spesifikke avtalevilkårene gjelde så langt det er motstrid. Bestilling av abonnement samt andre tjenester og produkter via web, skriftlig eller muntlig er å betrakte som en aksept av nåværende betingelser. Kunden kan, forutsatt at tjenesten er solgt utenfor fast forretningssted, herunder aktivt telefonsalg eller via internett, gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at Leverandøren oppfylt sin opplysningsplikt iht angrerettloven. Dersom Leverandøren ikke oppfyller sin opplysningsplikt utvides fristen til 3 måneder regnet fra inngåelse av avtalen. Kunden må gi melding til Leverandøren dersom angreretten skal benyttes. Alle produkter og tjenester levert Kunden via Leverandøren er løpende og fornyes automatisk frem til Kundens selv avbestiller tjenester/produktet. Gjeldende avtalevilkår gjelder for alle produkter og tjenester levert Kunden av Leverandøren.

2. KUNDENS ANSVAR OG RISIKO

2.1 Fri sikt til basestasjon / dekningsområde (gjelder ikke xDSL produkter)

Det er en forutsetning for leveranse av tjenesten at det er fri sikt fra antenne hos Kunden mot antenne som er montert på Basestasjon, og at Kunden har adresse innenfor de geografiske dekningsområder som til enhver tid gjelder. Kunden har etter installasjon risikoen for at sikten til basestasjonen forblir fri.

2.2 Tilkoblet utstyr

Kunden er ansvarlig for at utstyr som Kunden svarer for og som er koblet til Leverandørens nett oppfyller relevante tekniske krav. Ved tvil om utstyrets kvalitet kan Leverandøren kontaktes for å verifisere dette. Kunden er ansvarlig for skader som oppstår på Leverandørens utstyr.

2.3 Monteringskostnader

Kunden dekker i henhold til prisliste alle kostnader ved montering av antenne og øvrig utstyr som leveres av Leverandøren.

2.4 Videresalg og utvidet benyttelse

Tjenesten er personlig og kan kun benyttes av Kunden og Kundens husstand til privat bruk. Bedriftsabonnement kan kun benyttes av den virksomheten som har bestilt tjenesten. Tjenesten kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis. Dette gjelder ikke dersom det, på forhånd, foreligger særlig avtale mellom Leverandøren og Kunden om slik utvidet bruk. I de tilfeller der kunden har trådløs internt nett, er Kunden ansvarlig for å stenge slikt nett for uvedkommende.

2.5 Skikk og bruk

Kunden plikter å følge alminnelig vedtatte regler for skikk og bruk for bruk av internett. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte tjenesten til e-postbombing, reklame e-post eller annen form for e-post der man sender til flere brukere man ikke kjenner, eller lignende. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse eller å benytte internett til straffbare forhold.

2.6 Begrenset garanti

Leverandøren opererer med ett års normert garanti på utstyr. Garanti dekker ikke følgende:

(i) Skader som skyldes feil bruk av produktet eller at det er anvendt på en annen måte enn det som er angitt i bruker veiledningen,
(ii) skader forårsaket av naturforhold som lyn og torden,
(iii) funksjonssvikt forårsaket av skade (også utilsiktet) inkludert transportskade og bruk av ikke originale deler. Service eller modifikasjoner utført av andre enn et NextNet autorisert serviceverksted.

3. LEVERANDØRENS ANSVAR

3.1 Tilgang, drift m.v.

Leverandøren skal etter nærmere avtale levere nødvendige komponenter for leveranse og montering av bredbåndbasert internett hos Kunden frem til ett tilkoblingspunkt. Med tilkoblingspunkt menes kontakt for tilkobling av datamaskin/ruter, til Leverandørens nettverk. Dersom det ved installasjon viser seg at Kunden ikke oppnår forutsatt dekning selv om Kunden har tilhold innenfor de geografiske dekningsområder som gjelder, har Leverandøren og Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Forbehold om hastighet.
Noe av bredbåndskapasiteten vil benyttes til nødvendig kontrollinformasjon som vil medføre at effektiv hastighet vil kunne være noe lavere enn angitt. I perioder med stor belastning på nettet kan hastigheten være lavere enn den oppgitte hastighet. Dersom det som følge av belastningen viser seg å være gjentatte problemer med å oppnå angitt hastighet, vil Leverandøren vurdere behovet for oppgraderinger. Leverandøren tar forbehold om at angitt hastighet ikke alltid vil kunne oppnås pga. ovennevnte og deknings- og signalforhold. Overføringshastigheten videre ut på internett er utenfor Leverandørens kontroll, og Kunden må påregne lavere hastighet.

3.2 Begrensninger i ansvaret

Ved mangler ved tjenesten er Leverandøren kun ansvarlig for direkte tap som påføres Kunden. Ved ansvar for direkte tap er leverandørens ansvar begrenset oppad til 3 måneders fastavgift/månedsavgift med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Leverandørens side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som er påført Kunden som følge av mangelen. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tap som måtte oppstå som følge av feil ved leveransen, med mindre dette skyldes grov uaktsomhet fra Leverandørens side. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsak til feilen. Som indirekte tap regnes (i) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), (ii) Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), (iii) tapt fortjeneste som følge av et en kontrakt med tredje mann faller bort eller ikke blir oppfylt og (iv) skade eller tap knyttet til alt annet enn det utstyret som er levert av Leverandøren, herunder skade eller tap på Kundens PC, Software, lagret informasjon og andre eiendeler. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil eller mangler som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll som Leverandøren ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgende av. Ansvarsfriheten gjelder inntil hindringen bortfaller. Leverandøren er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap eller tapte inntekter ved at Kunden ikke kan delta i spill eller lignende på internett som følge av feil eller mangler ved tjenesten.

4. PRISER, FAKTURERING, BETALING

Kunden betaler en nærmere avtalt etableringskostnad og løpende forbruks- og fastavgift som følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Leverandørens nettsted. Prisendringer skal varsles med minimum 1 måneds varsel, enten ved publisering på Leverandørens nettsted eller ved direkte henvendelse, normalt sammen med faktura eller annen henvendelse fra Leverandøren. Fakturering starter fra det tidspunkt utstyret leveres Kunden. Første faktura omfatter etableringskostnader og første månedsleie. Deretter faktureres leien månedlig med 14 dagers forfall. Leverandøren har rett til å belaste Kunden med et rimelig fakturagebyr. Kunden er ansvarlig for betaling av tjenesten i henhold til avtalen. Dersom Kunden mener at beløpet på regningen er feil, må han klage til Leverandøren innen betalingsforfall, eller dersom dette ikke er mulig, så snart som mulig deretter. Ved betalingsmislighold vil Leverandøren sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr, og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Leverandøren vil ved vesentlig betalingsmislighold stenge abonnementet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for eventuell gjenåpning.

5. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE

Det er ingen bindingstid for avtaler omfattet av dette dokumentet. Unntatt fra dette er det tilfelle hvor kunden frivillig binder seg til en avtalt tid for å redusere eller slippe engangskostnader som etableringsavgift eller monteringsavgift. Det avtales da en frivillig bindingstid eksplisitt med kunden. Andre avtaletider er opplyst på det enkelte avtale- eller tilbudsdokumentet. Avtalen kan sies opp av Kunden eller av Leverandør med én måneds skriftlig varsel, løpende fra 1. dag i påfølgende måned med mindre kunden er i bindingstid som nevnt over. Brytes en slik bindingstid, er kunden pliktig til å betale hele det beløp som kunden fikk rabattert mot å inngå bindingstiden, uavhengig hvor mye av bindingstiden som gjenstår. Det er kun den person som er registrert som Kunde, eller dens etterlatte, som kan foreta oppsigelse eller endring av avtalen på vegne av Kunden. Kunden er ansvarlig for å betale full leie i avtaletiden eller gebyr iht gjeldende prisliste selv om Kunden i strid med avtalen sier opp avtalen før avtaletidens utløp, eller dersom avtalen blir terminert før avtaletidens utløp på grunn av Kundens mislighold. Kunden plikter å returnere Leverandørens utstyr innen én uke etter oppsigelsestidens utløp. Leverandøren vil ved forsinket tilbakelevering fortsette fakturering på månedsbasis inntil utstyret er returnert. Dersom Kunden ønsker assistanse fra Leverandøren med demontering av utstyret, påløper det en demonteringsavgift.

Ved oppsigelse i avtaletiden kan Leverandøren kreve at Kunden betaler inn fullt de rabatter eller subsidierte varer og tjenester som ble gjort tilgjengelig for Kunden ved avtalens inngåelse.

6. ANGRERETT OG HEVING

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg (for eksempel ved telefonsalg eller gjennom internett) eller utenfor Leverandørens faste utsalgssted, har Kunden rett til å gå fra avtalen i henhold til bestemmelsene i lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Avtalen kan heves ved vesentlig mislighold. Betalingsmislighold utover 3 måneder anses som vesentlig mislighold. Ved heving vil den part som har begått et vesentlig mislighold kunne bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler. Leverandøren vil ved vesentlig mislighold hos Kunden stenge abonnementet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for eventuell gjenåpning.

7. MELDING AV FEIL / AVHJELP / PRISAVSLAG

Før feil meldes til Leverandøren skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Leverandørens ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette, kan Leverandøren kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Leverandørens feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Leverandøren melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. Leverandøren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil ved tjenesten starte arbeidet med å finne feilen og rette den. Hvis Kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangler ved tjenesten, kan Kunden kreve prisavslag for kommende periode tilsvarende en forholdsmessig reduksjon i løpende leie for perioden hvor tjenesten ikke kunne benyttes som forutsatt. Forhåndsbetalte perioder vil dog ikke bli kreditert.

8. ENDRING AV AVTALEN

Leverandøren har rett til å foreta mindre endringer av priser og andre avtalevilkår. Slike endringer vil enten bli varslet ved
(i) publisering på nettsiden til Leverandøren eller ved
(ii) direkte henvendelse til Kunden, normalt sammen med faktura eller annen informasjon fra Leverandøren.

Kunden plikter til enhver tid å sørge for at Leverandøren har korrekt informasjon om kommunikasjonskanalen til Bruker.
Endringen trer i kraft tidligst 1 måned etter slik melding. Slike endringer anses automatisk som en del av avtalen mellom partene fra det tidspunkt det fremgår at endringen skal tre i kraft, med mindre avtalen blir brakt til opphør av en av partene før dette tidspunktet.

9. ANDRE FORHOLD

9.1 Behandling av informasjon

Leverandøren har rett til å innhente visse personopplysninger i tilknytning til avtaleforholdet. Leverandøren er ansvarlig for at opplysningene behandles i tråd med personopplysningsloven. Leverandøren har rett til å utlevere personopplysninger til andre som bistår Leverandøren i forbindelse med oppfyllelse av avtalen, herunder knyttet til kundeservice, installasjon og fakturering. Leverandøren skal ikke utlevere personopplysninger til utenforstående, unntatt når dette skjer (i) med samtykke fra den opplysningen gjelder, (ii) med hjemmel i lov eller forskrift eller (iii) som ledd i eventuell betalingsinndrivelse. Kunden har rett til innsyn i Leverandørens behandling av personopplysninger og kan videre kreve retting av mangelfulle personopplysninger, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28. Eventuelle endringer i Kundens forhold som er av betydning for abonnementsforholdet, herunder adresseendringer (post og e-post), må straks meldes til Leverandøren.

9.2 Taushetsplikt

Leverandøren plikter i henhold til telekommunikasjonsloven § 9-3 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av tjenester fra Leverandøren og om innholdet av kundens Bruk av tjenesten. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller til offentlige myndigheter, domstolene og påtalemyndigheten når Leverandøren er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

9.3 Kundeservice

Ved eventuelle feilsituasjoner, kan Kunden henvende seg til Leverandøren. Leverandørens åpningstider og kontaktinformasjon finnes på http://www.nextnet.no

9.4 Brukernavn og passord

Kunden får tildelt brukernavn og passord som må benyttes for å få tilgang til tjenesten. Ved tap av passord kan Kunden henvende seg til kundeservice eller følge instrukser for innlogging til Din Side for tildeling av nytt passord.

9.5 Vedlikehold av nettverk

Leverandøren har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenesten som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Planlagt vedlikehold vil bli varslet i god tid på Leverandørens hjemmesider, unntaksvis informeres Kunden direkte.

Leverandørens nett kan forandres hva gjelder dets struktur og føringsvei. Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer.

9.6 Overtagelse

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen uten etter skriftlig samtykke fra Leverandøren. Leverandøren kan, ved salg av hele eller deler av sin virksomhet, overdra denne avtalen til erverver av virksomheten.

9.7 Tvister

Tvister mellom Kunden og Leverandøren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Partene løser tvisten etter norsk rett. Kunden har rett til å melde tvist inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. Klager kan meldes inn via www.brukerklagenemnda.no

Sist endret: 27. november 2013